Program podrške UTT uredima

Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci uspješno je aplicirano na Fazu 1 Programa podrške uredima za transfer tehnologije – UTT Program te mu je mu je odobreno sudjelovanje u Fazi 2, koja podrazumijeva prijavu konkretnih projektnih prijedloga za financiranje.

Program je zamišljen kao izvor financiranja aktivnosti komercijalizacije istraživanja, kako bi se povećao broj licenciranih komercijalno relevantnih tehnologija i novi broj start-up i spin-off poduzeća proizašlih iz rezultata znanstvenih istraživanja.

Aktivnosti koje se mogu financirati u okviru programa uključuju one specifično vezane uz proces transfera tehnologije (zaštita intelektualnog vlasništva, izrada analize tržišta, razvoj poslovnog plana, izrada strategije intelektualnog vlasništva, troškovi licenciranja, certificiranje proizvoda, dizajn proizvoda, troškovi osnivanja start-up / spin-off poduzeća i dr).

Iz programa će biti financirani projekti koji su završili prvu fazu tehnološkog razvoja (npr. izrađen prototip, dokazan koncept i sl.) te koji ulaze u predkomercijalnu, odnosno komercijalnu fazu.

Predviđen iznos financiranja po pojedinom projektu je između 10.000 i 70.000 eura. Program financira 100% prihvatljivih troškova, a ukupna financijska alokacija za UTT program na razini Hrvatske je 1.500.000 eura.

Aktivnosti koje će se provoditi unutar projekta mogu trajati do najviše 18 mjeseci od dana zaključivanja Ugovora o financiranju (početka projekta), dok sve projektne aktivnosti moraju biti završene najkasnije do 30. lipnja 2017.

Za dostavu projektnih prijedloga predviđena su dva roka.

Prvi rok je 1. lipnja 2015, a drugi rok 15. rujna 2015.

Projekti u okviru ovog programa mogu se prijaviti isključivo preko Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci.

Zainteresirani za prijavu ovakvih projekata za dodatne informacije o Programu, postupku i potrebnoj dokumentaciji prijave projekta mogu se obratiti voditeljici Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci dr. sc. Petri Karanikić na e-adresu pkaranikic@uniri.hr ili na broj telefona 051 265 969.

Zaklada sudjeluje u projektu

Zaklada sudjeluje u projektu

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora